بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب معجزه های دیگر

کتاب معجزه های دیگر

اثر ماریولینا ونتزیا از انتشارات کتاب کنج


 کتاب لغت شناسی

کتاب لغت شناسی

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات نیلا


 کتاب سه بار در سپیده دم

کتاب سه بار در سپیده دم

اثر الساندرو باریکو از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب از چشم تا قلب

کتاب از چشم تا قلب

اثر آرماندو میلانی از انتشارات یساولی


 کتاب سازه در معماری

کتاب سازه در معماری

اثر ماریو سالوادوری از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب روز رهایی

کتاب روز رهایی

اثر اینس کانیاتی از انتشارات بیدگل


 کتاب مرغ شهدخوار

کتاب مرغ شهدخوار

اثر ساندرو ورونزی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب سفرنامه پیترو دلا واله

کتاب سفرنامه پیترو دلا واله

اثر پیترو دلاواله از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب سرگذشت جامعه ی سیال

کتاب سرگذشت جامعه ی سیال

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب فلسفه ی پراکسیس

کتاب فلسفه ی پراکسیس

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات مانیاهنر‏‫