بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب کسب و کار مد

کتاب کسب و کار مد

اثر داریو گولیزیا از انتشارات علم


 کتاب مالیخولیای چپ

کتاب مالیخولیای چپ

اثر انزو تراورسو از انتشارات مان کتاب


 کتاب Letter to a Child Never Born

کتاب Letter to a Child Never Born

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات معیار علم


 کتاب دیالکتیک های ژیژک

کتاب دیالکتیک های ژیژک

اثر فابیو ویگی از انتشارات نشر هزاره سوم


 کتاب من و ترسم

کتاب من و ترسم

اثر فرانچسکا سانا از انتشارات نشر غنچه


 کتاب call me by your name

کتاب call me by your name

اثر آندره آسیمان از انتشارات آی آی کتاب


 کتاب Pinocchio

کتاب Pinocchio

اثر کارلو کولودی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Baron in the Trees

کتاب The Baron in the Trees

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات معیار علم


 کتاب خشونت پرهیزی

کتاب خشونت پرهیزی

اثر دومنیکو لوسوردو از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب هایدگر و ایدئولوژی جنگ

کتاب هایدگر و ایدئولوژی جنگ

اثر دومنیکو لوسوردو از انتشارات پیله