کتاب گفتگو در سیسیل

اثر الیو ویتورینی از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: منوچهر افسری-بهترین کتاب های ایتالیایی