کتاب توبیاس و فرشته

اثر سوزانا تامارو از انتشارات محراب قلم - مترجم: مهدی شهشهانی-بهترین کتاب های ایتالیایی