بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب خاطره ای از دو دوشنبه

کتاب خاطره ای از دو دوشنبه

اثر آرتور میلر - لوئیجی پیراندلو از انتشارات قطره


 کتاب فلسفه سیاسی ماکیاولی

کتاب فلسفه سیاسی ماکیاولی

اثر فیلیپو دل لوکزه از انتشارات ققنوس


 کتاب راهنمای کامل طراحی

کتاب راهنمای کامل طراحی

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات خانه هنرمندان


 کتاب درک فرم و ساختار انسان

کتاب درک فرم و ساختار انسان

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات برگ نگار


 کتاب پوشش لباس برروی اندام

کتاب پوشش لباس برروی اندام

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات برگ نگار


 کتاب طراحی از چهره نوزادان و کودکان

کتاب طراحی از چهره نوزادان و کودکان

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات برگ نگار


 کتاب عاشق وفادار

کتاب عاشق وفادار

اثر ماسیمو بون تم پلی از انتشارات قطره


 کتاب آدم ها در گذر زمان

کتاب آدم ها در گذر زمان

اثر ماسیمو بون تم پلی از انتشارات قطره


 کتاب یک روز ناظر انتخاباتی

کتاب یک روز ناظر انتخاباتی

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب ویکنت دو نیم شده

کتاب ویکنت دو نیم شده

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات نشر چشمه