کتاب نان و شراب

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر - مترجم: محمد قاضی-بهترین کتاب های ایتالیایی

سیلونه بازگشت غیرقانونی پیترواسپینای مهاجر را به ایتالیا ترسیم می‌کند که برای بهتر مخفی کردن خود به لباس کشیشی درآمده و نام دون پائولو را برای خود برگزیده است. پیترو، به علت بیماری، به زودی شهر رم را ترک می‌گوید


خرید کتاب نان و شراب
جستجوی کتاب نان و شراب در گودریدز

معرفی کتاب نان و شراب از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نان و شراب


 کتاب روز جغد/یک داستان ساده
 کتاب سه قصه
 کتاب تفسیر و بیش تفسیر
 کتاب خوشبختی در ویترین
 کتاب قصر تلاقی تقدیرات
 کتاب بیابان تاتارها