کتاب شصت داستان

اثر دینو بوتزاتی از انتشارات شباهنگ - مترجم: محسن ابراهیم-بهترین کتاب های ایتالیایی

Il mondo di Dino Buzzati è un mondo magico, misterioso, molto attraente per il lettore che, incuriosito, giunge al termine della lettura con il fiato sospeso, nell’attesa di conoscere quell’unica verità che capovolge tutto ciò che fino a quel momento sembrava essere vero. In particolare nei suoi racconti, che muovono per lo più da episodi tratti dalla quotidianità, improvvisamente la trama prende vita; l’atmosfera diviene surreale e in un attimo accade l’incredibile. Dietro l’apparente leggerezza della narrazione fiabesca si celano le importanti tematiche affrontate dallautore.


خرید کتاب شصت داستان
جستجوی کتاب شصت داستان در گودریدز

معرفی کتاب شصت داستان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شصت داستان


 کتاب ماکاموشی، پنجه ت رو بکش، کله پنیری!
 کتاب هیچ یک از آنها باز نمی گردد
 کتاب خروج مرد بیوه
 کتاب انه اید
 کتاب ماه عسل
 کتاب پریرا چنین می گوید