کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نگاه - مترجم: علیرضا سیف الدینی-بهترین کتاب های ایتالیایی

In this exhilarating book, we accompany Umberto Eco as he explores the intricacies of fictional form and method. Using examples ranging from fairy tales and Flaubert, Poe and Mickey Spillane, Eco draws us in by means of a novelists techniques, making us his collaborators in the creation of his text and in the investigation of some of fictions most basic mechanisms.
خرید کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت
جستجوی کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت در گودریدز

معرفی کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت


 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب سر بر باد رفته داماشنو مونته یرو
 کتاب در جست و جوی زبان کامل
 کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده
 کتاب خروج مرد بیوه