کتاب خانه ی درختی

اثر بیانکا پیتزورنو از انتشارات هیرمند - مترجم: شهلا انتظاریان-بهترین کتاب های ایتالیایی

Due amiche, unadulta e una bambina, stanche dei loro appartamenti di città, decidono di andare a vivere insieme su un albero. Costruiscono una casa tra i rami e si dedicano alle attività piú divertenti, convinte di essere le uniche abitanti di quelluniverso verde e accogliente. Ma scopriranno presto che lalbero non è unisola deserta: che bisogna dividerlo con condomini poco amichevoli, che bisogna accogliervi neonati abbandonati e animali mutanti, che bisogna difenderlo da persone malintenzionate. Cosí, in una girandola di scontri e di incontri, di situazioni assurde, di paura e di risate, la piccola comunità impara a convivere, recitando per il lettore un esilarante teatrino.


خرید کتاب خانه ی درختی
جستجوی کتاب خانه ی درختی در گودریدز

معرفی کتاب خانه ی درختی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه ی درختی


 کتاب درک پرسپکتیو
 کتاب طراحی و ارتباطات بصری
 کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه
 کتاب حمید معصومی نژاد، رم
 کتاب هنر صفوی زند قاجار
 کتاب اماکن هنری ایران