کتاب الفبای خانواده

اثر ناتالیا گینزبورگ از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: فیروزه مهاجر-بهترین کتاب های ایتالیایی

In Lessico famigliare, il riaffiorare alla memoria di parole, espressioni, frasi e modi di dire sentiti tante volte in casa da Natalia Ginzburg, scandisce, con ironia e tenerezza, la storia della sua famiglia - i Levi - ebrei e antifascisti, nell’Italia tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del Novecento.

Versione integrale - Durata: 6h 35


خرید کتاب الفبای خانواده
جستجوی کتاب الفبای خانواده در گودریدز

معرفی کتاب الفبای خانواده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب الفبای خانواده


 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب گورستان پراگ
 کتاب زمان زود پیر می شود
 کتاب شهرهای ناپیدا (نامرئی)
 کتاب دکامرون
 کتاب من که حرفی ندارم